V Colonnade klademe mimořádný důraz na to, aby veškerá naše činnost byla v souladu s právem a pravidly obchodní etiky. Proto zde nabízíme možnost pro oznámení jakéhokoli jednání narušujícího právní a regulatorní předpisy, kterého se může dopustit kdokoli v pracovním anebo obdobném vztahu ke Colonnade Insurance S.A.


Kdy je třeba oznámení podat?

Máte-li jakýkoli závažný důvod se domnívat, že při činnostech v rámci Colonnade došlo či může dojít k jednání hrubě porušujícímu právní předpisy anebo etická pravidla. Vaše oznámení budeme vždy zpracovávat jako důvěrná a takovým způsobem, který zajistí ochranu totožnosti oznamovatele. 


Kdo může oznámení podat?

  • Kterýkoli zaměstnanec Colonnade (včetně bývalých)
  • Osoba, která se uchází o zaměstnání v Colonnade
  • Osoba pracující pro Colonnade v jiném než pracovně-právním vztahu
  • Podnikatel v obchodním vztahu ke Colonnade
  • Akcionář anebo partner Colonnade
  • Člen jakéhokoli orgánu Colonnade, není-li současně zaměstnancem
  • Jakákoli osoba provádějící práci pro Colonnade pod dohledem a řízením smluvního partnera společnosti
  • Dodavatel služeb a zboží pro Colonnade
  • Stážisté a dobrovolníci působící v Colonnade


Jaká ochrana je poskytována oznamovatelům?

Oznamovatelé nesmí být vystaveni žádné formě postihu ani výhrůžkám či pokusům o takový postih. Tato ochrana je poskytována zákonem a je vymahatelná. Colonnade zaručí plnou důvěrnost skutečnostem obsaženým v oznámení a také totožnosti oznamovatele.


Oznámení je podáno – co dál?

Během 7 dnů následujících po podání oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o jeho přijetí a během následujících 3 měsíců rovněž informaci o způsobu vyšetření oznámených skutečností, jakož i o opatřeních, která Colonnade v souvislosti s oznámením přijala (tato povinnost nebude moci být splněna, pokud je oznámení podáno anonymně bez uvedení adresy osoby, která je učinila). 


Kam je možné oznámení podat?

Oznámení může být podáno prostřednictvím jednoho z následujících způsobů:

Colonnade Insurance S.A.
1b, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg

nebo

  • Telefonicky na následující čísla: +352 281156-204 nebo +352281156-206

V případě emailu anebo běžné pošty je možné oznámení podat též anonymně.