Právní informace

Stránka www.colonnade.cz je provozována společností Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229 (dále jen „Colonnade“) s cílem informovat veřejnost o nabízených pojistných produktech. Stránka je určena výhradně pro osobní nekomerční využití v souladu s právním řádem České republiky.

Přestože věnujeme přesnosti a aktuálnosti stránky veškerou péči, informace na stránce obsažené jsou pouze obecné povahy a mohou být bez dalšího měněny. Údaje vztahující se k jednotlivým  pojistným produktům mají pouze informativní charakter. Nepředstavují návrh na uzavření kupní ani jiné smlouvy.

Tato stránka a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Jakékoli nakládání se stránkou nebo jejím obsahem provedené v rozporu s jejich účelem je zakázáno.


Internet

Společnost Colonnade Insurance nenese odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. Společnost Colonnade Insurance nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Tyto stránky využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.