Riziko podpojištění majetku společnosti je jedním z hlavních dopadů inflace, se kterým se nyní setkáváme.

31.10.2022


Doznívající epidemie, která způsobila přetrvávající problémy globálních dodavatelských a výrobních řetězců, rostoucí ceny energií a nejistota vyplývající z dalšího vývoje války na Ukrajině, mění ekonomické prostředí tak, jak jsme jej znali doposud. S problematikou dvouciferné míry inflace se mnozí z nás setkávají ve své praxi poprvé. Někteří však již tuto situaci zažili v roce 1998, kdy průměrná míra inflace dosáhla 10,7 %.


POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Riziko podpojištění majetku společnosti je jedním z hlavních dopadů inflace, se kterým se nyní setkáváme.

I když je problematika podpojištění řešena v pojistné smlouvě a v běžné praxi je pojistné plnění kráceno s ohledem na rozdíl mezi pojistnou částkou a skutečnou výší pojistné hodnoty v době vzniku pojistné události, je velký rozdíl, zda  tento rozdíl činí 5 % či 15 %.

V případě dosažení maximálního limitu pojistného plnění u totálních škod je problematika podpojištění mnohem závažnější. Špatně (nízko) stanovená pojistná hodnota majetku a z ní vyplývající nedostatečný limit pojistného plnění může být pro  společnost i likvidační.

Nízká míra inflace v uplynulých letech a tudíž i nízké riziko podpojištění, vedly k lehce přehlíživému přístupu k pravidelné valorizaci pojistných částek. V současné době doporučujeme revidovat pojistné smlouvy i v průběhu pojistného období a zamezit tak prohlubování rozdílu mezi pojistnou částkou a případnými náklady na obnovu.


STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

V sektoru stavebnictví jsme v uplynulých měsících pozorovali raketový růst cen materiálů i stavebních prací. Proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost i těmto smlouvám a správnému nastavení pojistné částky. Ta musí odpovídat ceně stavebních a montážních prací k okamžiku ukončení stavby, a to včetně materiálu, osobních nákladů, dopravného atd.. Je tedy vhodné myslet na pravidelnou revizi dodavatelských smluv a ze strany pojištěného neopomenout na valorizaci pojistné částky.


PŘERUŠENÍ PROVOZU

Pokud je v rámci pojištění přerušení provozu sjednáno pojištění ztráty na hrubém zisku, čelí podnikatelé další skryté hrozbě – nedostatečné době ručení.

Doba ručení je období, během něhož se pojistitel zavázal krýt škodu vyplývající z přerušení provozu. Již zmíněné narušení dodavatelských řetězců, nedostupnost náhradních dílů a nedostatečný počet pracovníků vede k prodlužování času potřebného k opravám či dodání náhradních řešení. Proto je důležitý realistický odhad doby, kterou společnost potřebuje k obnovení provozu a stanovení této doby jako doby ručení v pojistné smlouvě.