Avízo pojistné události pro produkty EuroGap a Autocheck


Kontaktní údaje


Údaje o vzniku pojistné události


Sjednaný produkt

EuroGap

AutoCheck


Údaje o pojištěném vozidle


Návod k vyplnění formuláře avíza

Vyplňte prosím výše uvedená pole. Po odeslání formuláře Vám e-mailem potvrdíme jeho přijetí a požádáme Vás o doplnění potřebných informací pro kompletní nahlášení pojistné události. Avízo pojistné události nenahrazuje oznámení pojistné události, které je dle Všeobecných pojistných podmínek, nutno pojistiteli doručit písemně na příslušném formuláři.


Ochrana osobních údajů

Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně veškerých práv, které můžete v této souvislosti uplatnit, naleznete na internetových stránkách Colonnade v Pravidlech ochrany osobních údajů pod následujícím odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju. Dále prohlašuji, že osoby, jejichž osobní údaje jsem Pojistiteli poskytl(a), seznámím s Pravidly ochrany osobních údajů Colonnade, a to nejpozději do 1 měsíce od poskytnutí těchto údajů.


Zplonomocnění a prohlášení

Odesláním tohoto formuláře udělujete plnou moc společnosti Colonnade Insurance S.A., organizační složka (dále jen „Colonnade“) a jejímu řádně ustanovenému zástupci pro účely šetření výše uvedené škody, a to ke kterémukoliv pojistiteli, oficiálnímu zástupci značky vozidla, prodejci vozidla, opravci vozidla, bance, leasingové společnosti, orgánům státní správy, jiné právnické nebo fyzické osobě a nebo ustanovenému zástupci kterékoliv z těchto osob v následujícím rozsahu:

Požadovat a obdržet informace týkající se šetření výše uvedené škody, a to i v průběhu šetření, požadovat a obdržet kopie dokumentů týkajících se Primárního pojištění nebo nároků uplatněných podle Primárního či jiného pojištění vozidla.

Ověřit pořízení, podrobnosti o způsobu používání, záznamy o provozu a servisních kontrolách výše uvedeného vozidla, šetřit a ověřit okolnosti vedoucí ke vzniku škody a vzniku nároku na pojistné plnění.

Ověřit jakoukoliv výše poskytnutou informaci a prohlášení, včetně práva požadovat dokumenty potvrzující poskytnutou informaci a prohlášení. A dále tímto zplnomocňuji podle § 50 a 51 tr. řádu (§ 33 spr. řádu) společnost Colonnade, aby ve smyslu § 65 tr. řádu (§ 38 spr. řádu) pro potřeby likvidace výše uvedené škody nahlížela do vyšetřovacího spisu (spisu dopravní nehody) Policie ČR, činila z něho výpisky a pořizovala si na vlastní náklady kopie.


Upozornění

Vědomé uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při hlášení škody je trestným činem.