Úrazové pojištění, Pojištění nemoci

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu písemnou formou. Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz. Nezbytným předpokladem pro vyřizování pojistné události bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů vztahujících se k Vašemu úrazu /nemoci. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

 

Pojištění domácnosti

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu písemnou formou. Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz.

Dojde-li ke škodné události, má pojištěný zejména následující povinnosti:

 1. V případě pojistné události podle zvláštní části A těchto pojistných podmínek poskytnout pojistiteli informace objasňující příčinu škody na věci a předat doklady prokazující vlastnictví a hodnotu ztracené, poškozené nebo zničené věci. Za tyto doklady se považují zejména účtenka, záruční list nebo kupní smlouva.
 2. V případě, že je škoda způsobena vloupáním nebo úmyslným poškozením (vandalismus) nebo se jako taková jeví, ihned uvědomit Policii České republiky, a to nejpozději do 24 hodin od zjištění takové škodné události, a zajistit protokol nebo úřední záznam v písemné formě.
 3. V případě, že je škoda způsobena požárem, nebo se jako taková jeví, okamžitě uvědomit Hasičský záchranný sbor České republiky a vyžádat si veškerou dokumentaci dostupnout k této škodné události
 4. Neprodleně informovat pojistitele o škodné události, očekávané újmě, její pravděpodobné příčině a předpokládané výši.
 5. Do třiceti dnů po škodné události uplatnit u pojistitele v písemné formě nárok na pojtné plnění a na svůj náklad opatřit podle požadavků pojistitele podrobné relevantní údaje a doklady prokazující příčinu vzniklé újmy.
 6. Podle svých možností učinit veškeré nezbytné kroky k omezení rozsahu vzniklé újmy.
 7. v případě pojistné události podle zvláštní části C těchto pojistných podmínek jakékoliv odcizení klíčů ohlásit na Policii České republiky, a to nejpozději do 24 hodin od zajištění takové škodní události a zajistit protokol nebo úření záznam v písemné formě.

Pojištění mobilního telefonu

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu písemnou formou. Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz.

V případě uplatnění škody z pojištění mobilního telefonu jste povinen o tomto odcizení informovat policii a získat od ní potvrzení (např. policejní zprávu nebo záznam) o oznámení příslušné události a to nejpozději do 12 hodin od okamžiku, kdy jste se o odcizení dozvěděl a dále informovat Vašeho mobilního operátora za účelem blokace mobilního telefonu. Pokud od Vás budeme požadovat vyplnění formuláře pro uplatnění nároku na pojistné plnění, který Vám poskytneme, jste povinen jej řádně vyplnit a doručit do 14 dnů ode dne oznámení pojistné události.

V souvislosti se šetřením škodné události jste povinen poskytnout nám veškerou potřebnou dokumentaci, kterou od Vás můžeme požadovat.

Pojištění peněženky, klíčů a platební karty

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu písemnou formou. Hlášení pojistné události na doporučeném formuláři spolu s požadovanými doklady učiňte přednostně emailem na adresu skody@colonnade.cz.

V případě odcizení peněženky musíte předložit následující doklady:

 • policejní zprávu ohledně vloupání nebo loupeže Vaší peněženky
 • doklady prokazující výši nákladů spojených s výměnou osobních dokladů a platebních karet
 • důkazy, že došlo k vloupání nebo loupeži
 • jakýkoliv jiný relevantní důkazní prostředek, který máte k dispozici

V případě odcizení klíčů musíte předložit následující doklady:

 • policejní zprávu ohledně odcizení klíčů
 • doklady prokazující výši nákladů na zámečníka a na výměnu zámků a/nebo klíčů, pokud je taková výměna nezbytná
 • jakýkoliv jiný relevantní důkazní prostředek, který máte k dispozici

Nárok na pojistné plnění u výše uvedených produktů Vám vznikne pouze v případě, že skutečnost ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin.