EuroGap

Pojistná událost

Totální škoda v důsledku havárie, živelní události nebo odcizení vozidla. Pojistná událost GAP nastává ve chvíli, kdy je totální škoda na vozidle přiznána primárním pojistitelem (havarijní pojištění).

Postup oznámení pojistné události

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události (01) a podepsaný originál zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody na e-mail: skody@colonnade.cznebo poštou na adresu: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Likvidace
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

 • Následně Vám bude přiděleno evidenční číslo škody, pod kterým bude vaše pojistná událost vedena.
 • Na vozidlech provádíme prohlídky poškození. Je tedy třeba oznámit nám  místo uložení vozidla a vozidlo neprodávat před provedením prohlídky.


Požadované dokumenty

Po přidělení evidenčního čísla škody nám prosím zašlete poštou či emailem čitelné kopie těchto dokladů:

  • Pořizovací doklad vozidla
  • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz – všechny strany)
  • Finanční smlouvu na vozidlo (úvěrová, leasingová či jiná finanční smlouva), pokud to je relevantní
  • Doklad prokazující havarijní pojištění vozidla
  • Doklad o nahlášení / vyšetření škody policií
  • Řidičský průkaz uživatele vozidla v době vzniku škody
  • Adresa místa uložení poškozeného vozidla včetně kontaktů pro jeho případnou prohlídku
  • Doklad o výši pojistného plnění primárního pojistitele
  • Doklad o ukončení šetření policie nebo jiného relevantního vyšetřovacího orgánu státní správy
  • Doklad o prodeji nebo likvidaci zbytků vozidla

Výše uvedené však neomezuje právo pojistitele žádat další relevantní doklady pro řádné prošetření vzniklé škody.

Dokumenty ke stažení

Hlášení škodí události 01

AutoCheck

Pojistná událost

Náhlá a nepředvídatelná vnitřní mechanická nebo elektronická porucha vozidla, v jejímž důsledku se stane vozidlo nefunkčním. 

Postup oznámení pojistné události

 • V případě poruchy, která může zapřičinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte k opravci.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 02 (AutoCheck) a podepsaný formulář zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody na e-mail: skody@colonnade.cz

 

nebo poštou na adresu: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Likvidace
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

 •  Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Opravce vyhodnotí stav vozidla a pojištěný následně informuje pojistitele o typu poruchy. Je-li uvedený díl kryt v rámci vybraného pojistného programu, může být  závada po souhlasu likvidátora opravena.
 • Náklady na opravu jsou hrazeny přímo opravci. Je-li to nutné (oprava v zahraničí), je částka za opravu proplacena klientovi na základě předložené faktury.
 

Požadované dokumenty

 • Zakázkový list
 • Popis příčiny poruchy
 • Položkový rozpočet opravy
 • Fotodokumentace (VIN, registrační značka, stav km vozidla, porouchaná součástka před výměnou i po demontáži, namontovaná nová součástka apod.)
 • Jméno a kontakt na opravce, u kterého je vozidlo možné prohlédnout, případně si vyžádat další podklady.
 

Dokumenty ke stažení

Hlášení škodní události 02