EuroGap

Pojistná událost

Totální škoda v důsledku havárie, živelní události nebo odcizení vozidla. Pojistná událost GAP nastává, ve chvíli, kdy je totální škoda na vozidle přiznána primárním pojistitelem (havarijní pojištění).

Postup oznámení pojistné události

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení pojistné události část A a podepsaný originál zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody na adresu:


  Colonnade Insurance S.A., organizační složka
  Likvidace
  Na Pankráci 1683/127
  140 00 Praha 4

 • Následně Vám bude přiděleno evidenční číslo škody, pod kterým bude vaše pojistná událost vedena.
 • Po ukončení likvidace primárním pojistitelem (havarijní pojištění) a obdržení dokladu o výši pojistného plnění vyplňte prosím formulář Hlášení pojistné události část B a podepsaný originál zašlete na naši adresu.


Pro telefonickou a elektronickou komunikaci můžete využít následující kontakty:

Tel.: +420 234 094 011
E-mail: skody@colonnade.cz

Požadované dokumenty

Po přidělení evidenčního čísla škody nám prosím zašlete poštou či emailem čitelné kopie těchto dokladů:

  • Pořizovací doklad vozidla
  • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz – všechny strany)
  • Finanční smlouvu na vozidlo (úvěrová, leasingová či jiná finanční smlouva), pokud to je relevantní
  • Doklad prokazující havarijní pojištění vozidla
  • Doklad o nahlášení/vyšetření škody policií
  • Řidičský průkaz uživatele vozidla v době vzniku škody
  • Adresa místa uložení poškozeného vozidla včetně kontaktů pro jeho případnou prohlídku

Po ukončení likvidace škody primárním pojistitelem nám prosím zašlete poštou či emailem čitelné kopie těchto dokladů:

  • Doklad o výši pojistného plnění primárního pojistitele
  • Doklad o ukončení šetření policie nebo jiného relevantního vyšetřovacího orgánu státní správy
  • Doklad o prodeji nebo likvidaci zbytků vozidla
  • Kopie pojistné smlouvy GAP
  • Kopie servisní knížky

Výše uvedené však neomezuje právo pojistitele žádat další relevantní doklady pro řádné prošetření vzniklé škody.

AutoCheck

Pojistná událost

Náhlá a nepředvídatelná vnitřní mechanická nebo elektronická porucha vozidla, v jejímž důsledku se stane vozidlo nefunkčním.

Postup oznámení pojistné události

 • V případě poruchy, která může zapříčinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte ke smluvnímu opravci. Pojistnou událost nám prosím nahlaste nejpozději do 8 dnů od jejího vzniku před zahájením opravy.
 • Kontakt na vašeho nejbližšího smluvního opravce Vám rádi sdělíme na tel. čísle 234 108 311. Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Opravce vyhodnotí stav vozidla a informuje pojistitele o typu poruchy. Je-li uvedený díl kryt v rámci vybraného pojistného programu, je závada po souhlasu likvidátora opravena.
 • Náklady na opravu jsou hrazeny přímo opravci. Je-li to nutné (oprava v zahraničí), je částka za opravu proplacena klientovi na základě předložené faktury.

Požadované dokumenty

 • Zakázkový list
 • Popis příčiny poruchy
 • Položkový rozpočet opravy
 • Fotodokumentace (VIN, registrační značka, stav km vozidla, porouchaná součástka před výměnou i po demontáži, namontovaná nová součástka apod.)
 • Jméno a kontakt na opravce, kde je vozidlo možné prohlédnout, případně si vyžádat další podklady.