Jak nahlásit škodu

Škodní událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu na příslušeném formuláři na adrese

skody@colonnade.cz

EuroGap

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 01 a podepsaný originál nám zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Následně Vám bude přiděleno evidenční číslo škody, pod kterým bude vaše pojistná událost vedena.
 • Na vozidlech provádíme prohlídky poškození. Je tedy třeba oznámit nám  místo uložení vozidla a vozidlo neprodávat před provedením prohlídky.

 

 Požadované dokumenty

Po přidělení evidenčního čísla škody nám prosím zašlete emailem čitelné kopie těchto dokladů:

 • Pořizovací doklad vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla, část II. (Technický průkaz – všechny strany)
 • Finanční smlouvu na vozidlo (úvěrová, leasingová či jiná finanční smlouva), pokud to je relevantní
 • Doklad prokazující havarijní pojištění vozidla
 • Doklad o nahlášení / vyšetření škody policií
 • Řidičský průkaz uživatele vozidla v době vzniku škody
 • Adresa místa uložení poškozeného vozidla včetně kontaktů pro jeho případnou prohlídku
 • Doklad o výši pojistného plnění primárního pojistitele
 • Doklad o ukončení šetření policie nebo jiného relevantního vyšetřovacího orgánu státní správy
 • Doklad o prodeji nebo likvidaci zbytků vozidla

Výše uvedené však neomezuje právo pojistitele žádat další relevantní doklady pro řádné prošetření vzniklé škody.

 Dokumenty ke stažení

AutoCheck

 • V případě poruchy, která může zapřičinit další poškození, vozidlo odstavte a dopravte k opravci.
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 02 a podepsaný formulář zašlete nejpozději do 8 dnů od vzniku škody.
 • Nastane-li pojistná událost v zahraničí, je třeba schválit vybraného opravce pojistitelem před započetím opravy.
 • Zjištění závady včetně diagnostiky jde na vrub majitele vozidla.
 • Opravce vyhodnotí stav vozidla a pojištěný následně informuje pojistitele o typu poruchy. Je-li uvedený díl kryt v rámci vybraného pojistného programu, může být  závada po souhlasu likvidátora opravena.
 • Náklady na opravu jsou hrazeny přímo opravci. Je-li to nutné (oprava v zahraničí), je částka za opravu proplacena klientovi na základě předložené faktury.
 

 Požadované dokumenty

 • Zakázkový list
 • Popis příčiny poruchy
 • Položkový rozpočet opravy
 • Fotodokumentace (VIN, registrační značka, stav km vozidla, porouchaná součástka před výměnou i po demontáži, namontovaná nová součástka apod.)
 • Jméno a kontakt na opravce, u kterého je vozidlo možné prohlédnout, případně si vyžádat další podklady.
 Dokumenty ke stažení


Úrazové pojištění v autě - Sedadla

 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 03 (mimo trvalých následků).
 • Vyplňte prosím formulář Hlášení škodní události 04 pro nahlášení trvalých následků úrazu z pojištění Sedadel.
 • Svého lékaře požádejte o vyplnění formuláře Zpráva lékaře A.

Podmínkou poskytnutí pojistného plnění bude Váš souhlas s tím, abychom mohli nahlížet do všech lékařských zpráv a záznamů. Můžeme Vás rovněž požádat o návštěvu námi určeného lékaře.

 Dokumenty ke stažení