Rozbalit vše

Co je cestovní pojištění?

Cestovní pojištění je určené k ochraně všech stránek vašeho zdraví, zavazadel a investic do vaší cesty.

Co se stane, pokud změním rozhodnutí po zakoupení pojištění?

Pokud vám toto pojištění nevyhovuje, sdělte nám to prosím na zakaznik@colonnade.cz do 14 dnů od počátku pojištění nebo od okamžiku, kdy jste obdržel(a) pojistné podmínky, podle toho, co nastane později. V souladu s výše uvedenými podmínkami vám do 30 dnů, od obdržení vašeho e-mailu, vrátíme uhrazené pojistné. Pojistné nelze vrátit v případě, že jste před odstoupením od pojistné smlouvy zahájil(a) cestu nebo jste uplatnil(a) nárok na pojistné plnění.

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy nám prosím zašlete na naši adresu: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Můžete využít náš formulář pro odstoupení, který naleznete ke stažení ZDE

Od pojistné smlouvy je dále možné odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, zejména:

  • z důvodu poskytnutí klamavého údaje do 3 měsíců, kdy se Pojistník o klamavosti dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět, nejedná-li se o cestovní pojištění s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc;
  • pokud pojistitel porušil povinnost upozornit Pojistníka na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, o nichž věděl nebo musel vědět anebo z důvodu neúplného nebo nepravdivého zodpovězení písemných dotazů Pojistníka týkajících se pojištění.

Mohu zrušit pojištění z jakéhokoliv důvodu a obrdžím peníze zpět?

Ne, můžete však obdržet náhradu, pokud zrušíte vaši cestu i v rámci pojistného krytí, viz všeobecné podmínky. Pojistné krytí je například limitováno u nepředvídatelných událostí jako jsou zranění, onemocnění, vaše smrt nebo smrt vašeho spolucestujícího anebo rodinného příslušníka. Pojistné krytí se nevztahuje na zdravotní stav nebo nemoci, o kterých jste věděl(a) nebo měl(a) vědět před vznikem tohoto pojištění.

Jsou zde nějaké výluky nebo omezení v rámci cestovního pojištění?

Ano. Toto cestovní pojištění nekryje již exitující zdravotní potíže, které nastaly vám nebo vašim spolucestujícím před sjednáním tohoto pojištění a také nezahrnuje pojištění některých rizikových sportů. Přehled všech výluk a omezení naleznete ve všeobecných pojistných podmínkách.

Jsou některé země vyjmuty z mého pojištění?

Ano, vaše pojistné krytí neplatí na území následujících států: Irán, Severní Korea, Súdán, Sýrie a území Krymu.

Kdy začíná platit pojistné krytí? Kdy končí?

Pojištění začíná okamžikem, kdy zaplatíte pojistné. Pojistné krytí a s tím spojené služby začínají platit okamžikem, kdy opouštíte místo svého trvalého bydliště za účelem zahájení cesty. Pojistné krytí a s tím spojené služby končí, když se vrátíte do místa svého bydliště v České republice, nebo když končí platnost na pojistce.

Jak postupovat v případě zranění či onemocnění v zahraničí (asistenční služby)?

Lékařská a jiná pohotovost

24 hodinová pohotovost 

Pokud onemocníte nebo utrpíte úraz mimo území České republiky, je Vám k dispozici asistenční služba společnosti Colonnade. Na asisteční službu se můžete obrátit  24 hodin denně, 7 dní v týdnu na telefonním čísle:   

+420 221 586 687

Při komunikaci s asisteční službou prosím uveďte, že jste pojištěn(a) u Colonnade Insurance S.A. a dále prosím uveďte následující údaje: 

  • vaše jméno
  •  adresu
  •  telefonní spojení v zahraničí
  •   číslo vaší pojistky


V některých případech budeme muset kontaktovat vašeho obvodního nebo osobního lékaře. Prosíme, mějte telefonické spojení na vašeho lékaře spolu s vaší pojistkou. 

Ošetření v nemocnici v zahraničí 

Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci a je  pravděpodobné, že hospitalizace bude delší než 24 hodin, je třeba neprodleně kontaktovat asistečení službu pojišťovny Colonnade na výše uvedeném čísle. Pokud tato podmínka nebude splněna, může být sníženo pojistné plnění. Pokud budete v zahraničí ambulantně lékařsky ošetřen(a), je třeba, abyste toto ošetření uhradil(a) a proplacení úhrady požadoval(a) zpět od oddělení likvidace Colonnade po návratu do České republiky. Uchovávejte proto, prosím, všechny účtenky a doklady.

Předčasný návrat do České republiky 

Pokud se musíte vrátit do České republiky za podmínek oddílu A (Storno nebo zkrácení vaší cesty) nebo oddílu C (Léčebné a jiné výlohy) musí Asisteční služba pojišťovny Colonnade Váš návrat schválit. Pokud tak předem neučiní, může to znamenat, že Vám bude sníženo pojistné plnění. 

Upozornění pojištěným osobám, ošetřujícím lékařům a zdravotnickým zařízením: Toto není soukromé zdravotní pojištění. Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči, musíte neprodleně kontaktovat Asisteční službu pojišťovny Colonnade (+420 221 586 687) , jinak Vám nemůžeme zaručit úhradu léčebných výloh. Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči, asistenční služba nebo její zástupce od Vás mohou vyžadovat příslušné lékařské záznamy a informace.

Budu se potápět, jsem pojištěný/á?

V základní sazbě pojistného je zahrnuto potápění do hloubky 10 metrů, za příplatek je pak možno dopojistit potápění do maximální hloubky 40 metrů (hloubka potápění může být omezena v rozsahu vaší kvalifikace a registrace k potápění), v rámci rizikových sportů. Musíte se potápět pod dozorem akreditovaného potápěčského instruktora nebo průvodce a musíte dodržovat pokyny příslušné potápěčské agentury provozující výcvikové kurzy, případně bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že jste držitelem potřebného certifikátu.

Potřebuji pojistné podmínky během cestování?

Vzhledem k tomu, že můžete využít 24-hodinové asistenční služby, stačí, když budete mít s sebou číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo na 24-hodinovou asistenční službu. Ačkoliv nepotřebujete prokazovat, jaké máte pojistné krytí, některá zahraniční zdravotní střediska mohou požadovat ověření vašeho pojistného krytí.

Kde mohu získat kopii pojistného krytí?

Na této stránce je odkaz na všeobecné pojistné podmínky. Ačkoliv nepotřebujete s sebou kopii pojistného krytí, doporučujeme však tyto dokumenty mít s sebou kvůli případnému prokázání pojištění.

Pokud si koupím rodinnou pojistku, může moje manželka cestovat individuálně?

Tak jako jiné cestovní pojištění pro opakované cesty do zahraničí, toto roční cestovní pojištění pro opakované cesty obsahuje krytí pro dospělé osoby cestující nezávisle. Nicméně děti musí být v doprovodu pojištěné dospělé osoby uvedené na pojistce.

Je omezený počet cest u ročního cestovního pojištění pro opakované cesty?

Ne, pokud jednotlivé cesty nepřesahují 31 dní, jinak se toto pojištění vztahuje na neomezené množství vašich cest v době trvání pojištění. Pokud cesta přesahuje stanovený limit, sjednejte si jednorázové cestovní pojištění.

Jak definujete rodinu?

Rodina je definována jako osoba a jeho/ její partner (za předpokladu, že žíjí ve společné domácnosti nejméně po dobu 6 měsíců) a jejich nezaopatřené děti do věku 18 let v době zakoupení této pojistky.

Jak definujete partnera?

Partner je osoba, se kterou žijete trvale ve společné domácnosti, a která je buď vaším manželem, manželkou, druhem, družkou, registrovaným partnerem nebo partnerkou, přítelkyní nebo přítelem.

Jak nahlásit škodnou událost?

Nárok na pojistné plnění – úrazové pojištění 

Pokud budete kvůli úrazu nebo nemoci ošetřen(a), musíte zajistit lékařské potvrzení, ze kterého bude patrné, o jaký úraz nebo nemoc se jedná, a dále originály účtenek potvrzujících, že jste za toto ošetření zaplatil(a). 

Nárok na pojistné plnění – zpoždění, ztráta nebo poškození osobních věcí, peněz a cestovních dokladů 

Zpoždění, ztrátu nebo poškození vašich osobních věcí, peněz a pasu musíte oznámit příslušnému dopravci. Musíte si rovněž vyžádat příslušný reklamační protokol (PIR) o ztrátě a případné následné škodě, kterou jste zaznamenali po jejich navrácení. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte dopravci do 3 dnů od dané události. 

Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo osobních věcí musíte neprodleně oznámit policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu). Musíte si vyžádat oficiální písemnou zprávu. Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je, že tyto skutečnosti oznámíte policii (a hotelovému personálu nebo příslušnému zastupitelskému úřadu) do 24 hodin od dané události. 

Obecně 

Škodnou událost nám musíte oznámit bez zbytečného odkladu, max. do 31 dnů od konce vaší cesty. Splnění této povinnosti je podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění. Hlášení pojistné události s jejím stručným popisem prosím učiňte písemně, telefonicky nebo emailem na: 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Úsek likvidace pojistných událostí
Na Pankráci 1683/127 
140 00 Praha 4

Tel: +420 844 000 002
Fax: +420 234 108 383
E-mail: skody@colonnade.cz

Oddělení likvidace škod Colonnade je otevřeno každý pracovní den od 9,30 do 17,00 hodin středoevropského času. Pracovníci tohoto oddělení vám zašlou formulář hlášení újmy (škodné události) neprodleně poté, co je o škodě budete informovat.