Pojištění odpovědnosti v silniční přepravě

čtvrtek 11. únor 2021

 

Přinášíme Vám přepis rozhovoru s naší upisovatelkou Petrou Muchovou o pojištění odpovědnosti v silniční přepravě, který vyšel v časopisu Transport magazín.

 

Pojištění odpovědnosti je velice důležitým prvkem spolehlivého podnikání každého dopravce. Eliminuje totiž finanční dopad způsobený nahodilými událostmi, kterým dopravce, ani svou největší opatrností, bohužel nemůže předejít. O pojištění odpovědnosti v silniční přepravě, legislativních novinkách či tzv. falešných přepravcích jsme hovořili s Petrou Muchovou z pojišťovny Colonnade Insurance.


Probíhající pandemie významně ovlivňuje spoustu odvětví. Jak působí na odvětví silniční přepravy z pohledu pojišťovny?

Pandemie Covid zasáhla české dopravce stejnou silou, jako většinu ostatních ekonomických odvětví, i když pro přeshraniční silniční dopravu platila jiná pravidla a úplně omezena vládními opatřeními nebyla. Jarním uzavřením hranic a omezením výroby nejen v Evropě, ale zejména v Číně, prakticky došlo k zastavení dovozu a výraznému omezení kontejnerové přepravy.  Mnoho dopravců tak zaznamenalo úbytek poptávky po kontinentální přepravě a rušení již nasmlouvaného objemu přeprav. Největší vliv  pandemie měla a má na malé dopravce s jednotkami vozidel, se specializací na přepravy automotiv zboží. Známe případy, kdy dopravci provoz autodopravy již museli ukončit. Zároveň jsme zaznamenali případy ukládání části vozového parku do depozitů, naštěstí zatím pouze v omezeném počtu. Za současných opatření je bohužel pozitivní změna v nedohlednu. Přesto pevně věříme, že se dostatečná ekonomická pomoc najde i pro toto odvětví – vždyť doprava je jedno z nejdůležitějších.

Silniční přeprava se stejně jako všechna odvětví čas od času legislativně upravuje. Jaké důležité změny se udály v posledních letech a jaký mají vliv na pojištění odpovědnosti dopravců?

Nejdůležitější změna přišla k 1. 1. 2019, s účinností § 9a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, tedy zavedením Úmluvy CMR (ve znění Protokolu k Úmluvě CMR) do vnitrostátní silniční nákladní dopravy. V Colonnade jsme vyhodnotili tuto situaci s ohledem na dosavadní dlouhole­tou a zažitou praxi a snažili jsme se svým klientům maximálně vyjít vstříc. Proto jsme do pojistných podmínek  implementovali vlastní ujednání. Jeho obsahem je, že nevyplývá-li z přepravní smlouvy, že byla přeprava sjednána podle Úmluvy CMR, výše nároku na náhradu škody se posuzuje, jako kdyby bylo sjednáno ručení dopravce do plné deklarované hodno­ty zásilky. Pojistné plnění pak odpovídá skutečně vzniklé škodě, max. však do výše sjednané pojistné částky. Je-li sjednána přeprava s odvolávkou na Úmluvu CMR nebo není-li hodnota zásilky před zahájením přepravy pro­kazatelně deklarována, Colonnade pojistné plnění limituje částkou 8,33 SDR/kg v souladu s čl. 23 odst. 3 Úmluvy CMR. Ve stejném roce došlo také ke změně v limitu odpovědnosti dopravce v letecké přepravě zboží pod Montrealskou konvencí, a to z původních SDR 19 na současných SDR 22 na kilogram hrubé hmotnosti.

Jak už jsme zmínili, pojištění je podstatnou součástí podnikání v dopravě. Jedním z produktů, které nabízí vaše pojišťovna, je Pojištění silničního dopravce. Jaká specifická rizika kryje toto pojištění odpovědnosti?

Předmětem pojištění je právně stanovená povinnost dopravce nahradit poškozenému škodu vzniklou na nákladu přepravovaném na základě smlouvy o přepravě věci. Hradí se věcná škoda (poškození, zničení, ztráta) v tuzemské anebo mezinárodní přepravě, včetně nakládky/vykládky, provádí-li ji dopravce, v souladu s platnými právními předpisy a do výše sjednané pojistné částky/limitu plnění. Pojištění se vztahuje na přepravy prováděné vlastními motorovými vozidly, včetně leasovaných, na základě písemného přepravního dokladu, potvrzeného odesilatelem a dopravcem, s možností připojištění dalšího dopravce. Dále pojištění zahrnuje překročení dodací lhůty do výše dopravného a další výlohy, jako jsou poměrné přepravní výdaje, náklady právní ochrany před neoprávněnými nároky, zachraňovací náklady, výdaje na zjištění příčiny a rozsahu škody či vícevýlohy spojené se škodou na nákladu.

Pokud se podíváme na průběh přepravy zboží od nakládky po jeho doručení na místo určení, kde podle vašich zkušeností dopravci nejčastěji chybují? Dá se těmto chybám nějak předejít?

Nejčastěji uplatňované nároky na pojistné plnění z titulu pojištění odpovědnosti jsou škody v důsledku nevhodného uložení a upevnění nákladu a také  škody vzniklé nesprávnou manipulací se zbožím. Naším doporučením je nezanedbávat odbornou péči dopravce kvalitním a pravidelným školením řidičů a dispečerů a následná kontrola dodržování nastavených interních pokynů. Velmi častou chybou dopravců je pak to, že k uplatněným nárokům na náhradu škody ze strany odesilatele přistupují příliš benevolentně a odevzdaně. Nevyužívají možnosti neoprávněné nároky odmítnout nebo alespoň namítnout spoluodpovědnost odesilatele u škod,  u kterých je to možné. Do základů prevence je také nutné zahrnout interní předpisy, které reflektují podmínky přepravní smlouvy – například parkování na hlídaných parkovištích při přepravě rizikového nebo cennějšího zboží apod.

V posledních letech bohužel v oblasti přepravy dochází k výraznému nárůstu tzv. fantomových (falešných) dopravců a tento trend má stále rostoucí tendenci. Máte s falešnými dopravci nějakou zkušenost?

Ano, s tímto fenoménem jsme se bohužel my i naši klienti setkali, zejména s rozmachem přeprodávání přeprav přes tzv. internetové burzy, které zprostředkovávají prodej a nákup přepravních kapacit. Proto našim dopravcům doporučujeme, aby omezovali takový přeprodej na nejnutnější případy a v každém ohledu si průběžně sami  prověřovali dalšího dopravce (původ dokladů, reference, písemná objednávka potvrzená dopravcem), kterého využijí ke splnění svého závazku. Mělo by dojít i k prověření samotného řidiče.  Colonnade je v tomto ohledu zastáncem nepsaného pravidla, že není nad důkladnou znalost partnera. Doporučujeme proto dopravcům nespoléhat se jen na anonymní emailovou komunikaci a čísla mobilních telefonů, ale vždy trvat na GPS sledování, které zaznamenává průběh přepravy a jakékoliv odchýlení od plánované trasy.

U každého pojištění jsou stanovena rizika, na která se pojištění nevztahuje. Jaké jsou výluky z pojištění odpovědnosti dopravce?

Mezi nejčastější výluky u pojištění odpovědnosti dopravce patří rizika spojená s krádeží posádkou vozidla, loupež, úmysl a hrubá nedbalost či rizika teritoriální (země bývalého SSSR či mimo Evropu). Vyloučeny jsou  také některé druhy přepravovaných věcí – zbraně, tabák, lihoviny, peníze, drahé kovy, starožitnosti. Výluky jsou podrobně popsány v pojistných podmínkách jednotlivých pojistitelů. Nesmí se zapomenout na to, že  jsou z pojištění vyloučeny i nároky na náhradu škody z příčin, které spadají do kategorie liberačních důvodů, tedy že dopravce nemohl vzniku újmy zabránit ani v případě vynaložení veškerého úsilí.

Možná se právě teď některý dopravce chystá uzavřít pojištění a vybírá si mezi pojištěním odpovědnosti a cargo pojištěním. Jaký je mezi nimi rozdíl a co určitě nesmí být opomenuto?

U pojištění dopravce je smluvně limitována výše náhrady škody, to znamená, že při škodě nemusí být tento limit dostačující k pokrytí celé škody na zboží. Zároveň již může být částečně vyčerpán z důvodu předchozí pojistné události – limit je stanoven na jednu a zároveň všechny pojistné události. Dopravce se také může zprostit odpovědnosti v souladu s právními předpisy. Pojištění je navíc vždy sjednáváno se spoluúčastí. Z pojištění jsou samozřejmě vyloučeny nároky na náhradu škod, které byly způsobeny dopravcem úmyslně nebo hrubou nedbalostí. U pojištění zbožového, tedy cargo pojištění, je pak pojištěna plná hodnota zásilky při každé přepravě, nezávisle na hmotnosti, chybné nakládce/vykládce prováděné dopravcem anebo škody způsobené úmyslně. Proto dopravcům doporučujeme, aby své partnery v tomto smyslu informovali a tím se vyhnuli tomu, že jejich pojištění bude považováno  za rovnocenné majetkovému zbožovému pojištění (Cargo pojištění).

 

Na volbu správného typu pojištění nemusí být dopravce sám. Pomoci mu může buď makléř nebo se může obrátit přímo na pojišťovnu, kde mu upisovatelé pomohou s výběrem vhodného produktu i nastavením adekvátních limitů.