Veřejný příslib č. 2/092020 – Skupinové cestovní pojištění v souvislosti s Covid-19

pátek 11. září 2020

 

Veřejný příslib č. 2/092020 Skupinové cestovní pojištění – Covid-19 

učiněný ve smyslu ustanovení § 2884 až 2886 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605,
jednající prostřednictvím
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 77229,

 

se tímto příslibem zavazuje,

 

že v rámci SKUPINOVÉHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ, nad rámec svých pojistných podmínek poskytne pojistné plnění v souvislosti s Covid-19 v tomto rozsahu:

Léčebné výlohy a asistenční služby - léky, lékařské ošetření, hospitalizace, včetně testu na Covid-19, pokud byl předepsaný lékařem v rámci limitu sjednaného pro léčebné výlohy v pojistné smlouvě.

Náklady umístění do karantény v zahraničí - dodatečné náklady na ubytování, stravování, související dopravu a změnu cestovního plánu při zahraniční cestě mimo ČR, pokud již tyto nejsou předmětem jiného pojištění, za předpokladu, že karanténa byla nařízena oficiálním místním úřadem a nebyla jím hrazena. Maximální limit plnění je stanoven na 500 EUR na pojištěnou osobu a 1 000 EUR na skupinu pojištěných osob na základě zdokumentovaných výdajů.

Storno poplatky - pokud pojištěná osoba nebude moci odcestovat, protože bude v době odjezdu pozitivní na Covid-19 nebo bude mít příznaky Covid-19 onemocnění, bude hygienou označena jako podezřelý kontakt nebo bude pojištěné osobě odepřen nástup do dopravního prostředku. Nárok na pojistné plnění se dokládá lékařskou zprávou, potvrzením hygienického pracoviště, pozitivním testem nebo sms výzvou do limitu pojistného plnění sjednaného pojistné smlouvy.


Platnost cestovního pojištění - se řídí vládním semaforem. Pojistitel poskytne pojistné plnění i pro pracovní cesty do zemí, které jsou podle semaforu červené nebo neuvedené, za podmínky:

  • Pojištěná osoba dodrží pravidla pro vstup na území cizího státu;
  • Limit plnění na léčebné výlohy v souvislosti s Covid 19 je omezen max. 5 mil. Kč.
 

Tento příslib se týká všech aktuálně platných smluv skupinového cestovního pojištění.

Veřejný příslib v písemné elektronické formě je po celou dobu jeho účinnosti umístěn na veřejně dostupných internetových stránkách pojišťovny (zde). Pojistitel si vyhrazuje právo na změnu či odvolání tohoto veřejného příslibu.