D&O v praxi aneb od pojistné události k výplatě

pondělí 9. leden 2017

Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, D&O, je specifické nejen škálou a nevyzpytatelností událostí, které kryje. Vedle samotných nákladů na úhradu škody kryje náklady na soudní řízení, ale také náklady vznikající již v době šetření pojistné události. Mezi ně patří například analýzy, právní služby, ale pro mnohé překvapivě i náklady na psychologickou pomoc nebo na krizové PR, které je v důsledku prošetřované pojistné události nezbytné pro obnovení dobrého jména manažera nebo samotné firmy. Dalšími specifiky při řešení pojistné události Vás provedeme ve III. díle našeho miniseriálu.

 V případě pojištění D&O může být, stejně jako u jiných typů pojištění odpovědnosti, značný časový odstup mezi příčinou škody (např. chybným rozhodnutím) a jejím samotným vznikem. Tuto problematiku odpovědnostních rizik řeší u pojištění D&O institut retroaktivního krytí. V okamžiku, kdy je škoda rozpoznána a je určena její příčina, vznáší poškozená strana nárok vůči pojistníkovi (společnosti), který se následně může obrátit na pojištěného (např. výkonného ředitele), pokud se domnívá, že příčinou škody bylo jeho pochybení.

Šetření a nezbytná obrana

Při nahlášení pojistné události pojištěným dochází i v případě D&O k šetření, jehož cílem je zjistit, zda k pojistné události skutečně došlo a odpovědnost za ní nese dotčená osoba. Pojištěný se musí vždy přiměřeným způsobem bránit vůči vzneseným nárokům, a to nejen v případě, kdy dojde k soudnímu dokazování pochybení. Právě tyto náklady na nutnou obranu a dále pak například vzniklé osobní náklady či náklady na zmírnění škody kryje pojištění D&O.

 Vyjednávání i soudní řízení

Je-li v průběhu šetření zjištěno, že pochybení opravdu nastalo, probíhá za souhlasu všech zúčastněných stran jednání o vyrovnání. Cílem je minimalizovat náklady dané zásahy soudu, urychlit vypořádání a zamezit negativní publicitě. V případě nesouhlasu některé ze zúčastněných stran s tímto postupem dochází ke standardnímu soudnímu procesu a k plnění ze strany pojišťovny může dojít až po vynesení pravomocného rozsudku.

 Škody za pár tisíc i miliardy

Částka, na kterou se mohou vyšplhat škody v rámci pojištění D&O, začíná na desetitisících korun a končí na stamilionech. U nás se v dosavadních jednáních „hrálo“ nejvíce o 100 milionů korun. V případě, že je tento nárok uplatněn vůči jednotlivci, může pro něj znamenat doživotní závazky, které přecházejí v rámci dědictví i na další členy rodiny. Z těchto důvodů se vyplatí rizika nepodceňovat a informovat se o možnostech pojištění.

 Průběh šetření pojistné události D&O