Tři čtvrtiny firem nekryjí své manažery

úterý 1. listopad 2016

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 Změna legislativy v roce 2014 přinesla několik novinek pro firmy. Jednou z nich je zavedení neomezeného ručení členů statutárních orgánů za závazky společnosti. V případě, že vinou chybného rozhodnutí top manažera dojde k úpadku společnosti, může daná osoba v rámci náhrady škody přijít o celý svůj majetek. Podle průzkumu Colonnade Insurance ale pouze 30 % vrcholových manažerů tuto zásadní změnu zaznamenalo. Proto ani většina českých firem proti těmto situacím není zajištěna. Pouze 16 % z nich chrání sebe i své manažery pomocí specializovaného pojištění, tzv. D&O. Podnikatelé a vedoucí pracovníci je přitom považují za důležité a dvě třetiny z nich by stály o to, aby si jejich firma pojištění zřídila. 

 

Nový zákon o obchodních korporacích z roku 2014 přinesl zásadní novinky pro firmy. Nejvýraznější z nich je zavedení neomezeného ručení členů statutárních orgánů. V případě, že top manažer způsobí své firmě vinou chybného rozhodnutí finanční nebo majetkovou újmu vedoucí k jejímu úpadku, ručí veškerým svým majetkem. „Podle našeho průzkumu si dvě třetiny vedoucích představitelů firem vůbec nejsou vědomy toho, jakému riziku se ve funkci statutárního orgánu vystavují. Řešíme případy, kdy kvůli chybnému rozhodnutí top manažera vzniknou škody v řádech stovek milionů. Pokud daná firma nemá sjednané pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, musí dotyčný uhradit újmu z vlastní kapsy. Nehledě na to, že případné dluhy přechází i na dědice,“ vysvětluje Dominik Štros, ředitel Colonnade Insurance.

 České firmy zbytečně riskují

Propojištěnost na českém trhu je v porovnání s ostatními státy Evropské unie obecně nízká, zhruba na polovině průměru. Výjimkou není ani zajištění firem v oblasti odpovědnosti členů statutárních orgánů, tzv. D&O (Directors & Officers Liability). „Pouze 16 % top manažerů uvedlo, že jejich firma má sjednané pojištění D&O. V praxi D&O funguje tak, že pokud je vůči pojištěnému vznesen nárok na náhradu újmy, kterou způsobil neúmyslně v souvislosti se svým působením ve statutárních orgánech, je pojišťovna připravena hradit veškeré náklady spojené s právní obranou pojištěného a v případě prokazatelného pochybení uhradit způsobenou újmu,“ přibližuje funkci pojištění Dominik Štros.  

 I čeští manažeři o pojištění D&O stojí. Téměř 85 % z nich je považuje za důležité pro své podnikání a pro výkon manažerské funkce. Více než dvě třetiny by stály o to, aby jejich firma pojištění D&O sjednané měla. Většina z nich se totiž ve svém okolí setkala se situací, kdy by D&O přišlo vhod. „Společnost tímto pojištěním chrání nejen sebe, ale také své vrcholné představitele. V zemích jako je Německo nebo Velká Británie je považováno za standard a manažeři je leckdy vyžadují jako podmínku nástupu do funkce,“ upřesňuje Dominik Štros. 

Zrádné dotace

Pojištění D&O je v mnoha ohledech speciální. Kryje rizika, která lze dopředu jen velmi těžko definovat, tedy rizika spojená s omylností člověka. „Zrádnost případných chyb vedení spočívá v tom, že jejich následky se mohou projevit až po určité době. I s tím si D&O dokáže poradit. Řešili jsme například případ, kdy společnost vlastněná několika obcemi získala dotaci z EU na výstavbu skládky odpadu pro potřebu přesně specifikovaných obcí. Po zprovoznění skládky společnost odsouhlasila, že skládku mohou využívat i další obce. Během auditu z EU bylo toto pochybení odhaleno a společnost musela dotaci vrátit. Následně úspěšně zažalovala svého výkonného ředitele, který o využití skládky pro další obce rozhodl. Naštěstí měl sjednané pojištění D&O se zpětnou účinností, které vzniklou újmu a náklady na obhajobu uhradilo,“ uvádí ze zkušenosti Marek Slabej, upisovatel Colonnade Insurance. 

Pro české firmy je pojištění D&O stále ještě novinkou, kterou postupně objevují. „V posledních dvou letech pozorujeme růst poptávky po tomto pojištění v desítkách procent. Díky velké míře nejistoty v našem podnikatelském prostředí očekávám, že se i v příštích letech bude jednat o jeden z nejvýraznějších trendů, který potáhne tuzemský trh neživotního pojištění dopředu,“ komentuje Dominik Štros.

 

Člen nebo bývalý člen statutárního orgánu ručí za závazky společností veškerým majetkem pokud:

  • Bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku.
  • Člen nebo bývalý člen statutárního orgánu věděli o možnosti úpadku, ale jednali v rozporu s tzv. péčí řádného hospodáře a nepodnikli dostatečné kroky k odvrácení situace.

Odpovědnost se nevztahuje na členy statutárních orgánů, kteří byli do funkce jmenováni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé situace a jednali s péčí řádného hospodáře.